Lodaer Img

Polityka prywatności – RODO

Polityka prywatności

 1. Administrator
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Etos Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia Sp. z o.o., przy ul. Muranowska 1, 00 – 209 Warszawa, NIP 9520002091, REGON 010676037, KRS 0000215031.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@przychodniaetos.pl lub adres korespondencyjny: ul. Muranowska 1, 00 – 209 Warszawa.

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej 

2.1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2.2. Administrator zbiera dane osób, które m.in. dokonały rejestracji na Stronie poprzez dedykowany formularz rejestracyjny/kontaktowy, wysłały wiadomość e-mail, zapisały się do newslettera, zamówiły produkty lub zarezerwowały usługi oferowane przez Administratora.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu: 

 • Odpowiedzi na zadane pytanie 
 • Umówienia terminu wizyty lub zabiegu
 • Tworzenia dokumentacji medycznej 
 • Udzielenia świadczenia zdrowotnego
 • Rozliczenia świadczenia zdrowotnego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Rozliczenia usług oraz wystawienia faktury VAT
 • Kontaktu telefonicznego, SMS lub e-mailowego w celu potwierdzenie wizyty
 • Realizacji umów i usług
 • Prowadzenia działań marketingowych
 • Zapewnienie możliwości korzystania z treści prezentowanych na stronie internetowej oraz kontach w mediach społecznościowych

4.  Zakres przetwarzanych danych

4.1. W ramach realizacji wyżej wymienionych celów Administrator może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych, adres e-mail, numer telefonu.

4.2. Podanie danych o których mowa w pkt 5.1. jest dobrowolne jednak w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych jest niezbędne do ich wykonania.

 1. Okres przechowywania danych

5.1. Dane osobowe użytkowników Strony internetowej będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć z relacji z użytkownikiem Strony. W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu marketingu bezpośredniego, dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne dla zrealizowania tych celów, chyba że podmiot danych wniesie wcześniej sprzeciw.

5.2. Okres przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynosi 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków.

5.3. Okres przechowywania dokumentów księgowych (np. faktury VAT) wynosi 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona lub rozliczona. 

 1. Udostępnianie danych osobowych 6.1. Administrator nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników podmiotom komercyjnym. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmiot świadczący usługi księgowe, poczta polska i firmy kurierskie a także inne podmioty, którym udostepnienie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą 7.1. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do tych danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Ochrona przetwarzanych danych osobowych 8.1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Strony dane osobowe użytkowników, również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora. 8.2. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników Strony poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Pliki cookies 9.1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.2. Z plików cookies korzystamy w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; zapamiętania podejmowanych interakcji.

10.  Newsletter 10.1. Administrator świadczy usługę newslettera użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Usługa newsletter polega na okresowym przesyłaniu wiadomości o zapowiedziach, nowościach (treści marketingowe). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. 10.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera, w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

11. Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu wizerunku Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że: 

11.1. Administratorem monitoringu jest Etos Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia Sp. z o.o. w Warszawie mająca siedzibę pod adresem: 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, tel. +48 22 831 52 81, reprezentowana przez Prezesa Zarządu. 

11.2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z uprawnionym przedstawicielem administratora, pod numerem tel. +48 22 831 52 81, email: rejestracja@przychodniaetos.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

11.3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu: – zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, – zapewnienia ochrony osób i mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

11.4. Zakres przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem osób w miejscach objętych i utrwalonych na urządzeniu monitorującym obejmuje: czas i miejsce zdarzenia, sposób zachowania osób. 

11.5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione, procesorzy. 

11.6. Zapis monitoringu jest przechowywany w cyklu ciągłym z automatycznym nadpisywaniem w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego zarejestrowania, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

11.7. Na zasadach określonych przepisami RODO osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: – prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO; – prawo sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; – prawo usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 RODO; – prawo ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; – prawo przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; – prawo wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO; – prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pana/i zgody. 

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych. Informujemy również, że powyższe uprawnienia w zakresie wywiązywania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim wypadku, skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe. 

11.8. Z uwagi na ustawowy obowiązek ciążący na Administratorze, przebywanie na terenie monitorowanym, spowoduje pozyskanie obrazu przez Administratora. Na obszarze przetwarzania znajdują się oznaczenie wskazujące, że „OBIEKT JEST MONITOROWANY”. System monitoringu wizyjnego umożliwia bezpośredni podgląd ze wszystkich kamer zainstalowanych na terenie „Etos – Zdrowie”. Rejestracja obrazu następuje z kamer obejmujących teren wewnętrzny – rejestracja. 

11.9. Rejestrowane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11.10. Dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

12. Historia zmian Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

Umów się na wizytę

Wybierz datę i godzinę

Twoje rezerwacje

{service_name}
{reservation_date}, {reservation_time}

Location

{location_name}

Clients

{reservation_capacity}

Employee

{employee_name}

Cena

{reservation_price}
Brak rezerwacji.

Suma: 0

Twoje dane

Wypełnij pola wymagane (*)

Your Order

Payment Method

Making a reservation...

,