Na pod stawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sp rawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administrator em Pana/i danych osobowych jest Przychodnia Rehabilitacyjna i Specjalistyczna „Etos Zdrowie” w Warszawie mająca siedzibę pod adresem: 00 209 Warszawa, ul. Muranowska 1, tel. +48 22 831 52 81, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z uprawnionym przedstawicielem administratora Katarzyna Wesołowska, pod numerem tel. +48 22 831 52 81, email: rejestracja@przychodniaetos.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie art . 6 ust. 1 lit. b RODO

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, osoby upoważnione, procesorzy.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu przedumownego, wykonania umowy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych

6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuję Panu/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych , do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.

7) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

8) Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych w celach innych niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Na pod stawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sp rawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Przychodnia R eh abilitacyjna i Specjalistyczna „Etos Zdrowie” w Warszawie mająca siedzibę pod adresem: 00 209 Warszawa, ul. Muranowska 1 , t el +48 22 831 52 81 , reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z uprawnionym przedstawicielem administratora Katarzyna Wesołowska , pod numerem tel. +48 22 831 52 81 , email: rejestracja@przychodniaetos.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Dane przetwarzane są w celach: prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, ochrony zdrowia, udzielanie oraz zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla utrzymania systemu teleinformatycznego , w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu dla wypełnienia obowiązków prawnych w związku art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO

4) Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione, procesorzy.

5) Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt. 1 4 w/w ustawy.

6) W sytuacjach przewidzianych prawem o ile nie narusza to art. 23 RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych , do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy co najmniej danych, jak: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem
jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania. Bez podania tych danych nie jest możliwe udzielanie świadczeń.

8) Dane osobowe zbieramy od Pacjenta, którego dane dotyczą lub od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem (np. przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, rodzic, osoba bliska).

9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie podlegają profilowaniu.

10) Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych w celach innych niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6 79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie och rony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrekty wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „ RODO ” informujemy,

1) Administratorem monitoringu jest Przychodnia Rehabilitacyjna i Specjalistyczna „Etos Zdrowie” w Warszawie mająca siedzibę pod adresem: 00 209 Warszawa, ul. Muranowska 1, tel. +48 22 831 52 81, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z uprawnionym przedstawicielem administratora Katarzyna Wesołowska, pod numerem tel. +48 22 831 52 81, email: rejestracja@przychodniaetos.pl lub pisemnie na adres siedziby ad ministratora.

3) Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
- z apewnienia bezpieczeństwa pracowników
- zapewnienia ochrony osób i mienia
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 6 ust. 1 l it. c RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

4) Zakres prz etwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem osób w mi ejscach objętych i utrwalonych na urządzeniu monitorującym obejmuje: czas i miejsce zdarzenia, sposó b zachowania osób.5) O dbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobo wych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione, procesorzy.

6) Zapis monitoringu jest przechowywan y w cyklu ciągłym z automatycznym nadpisywaniem w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego zarejestrowania, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.

7) Na zasadach określonych przepisami RODO osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:
- prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
- prawo sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- prawo usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 RODO;
- prawo ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- prawo przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
- prawo wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pana/i zgody.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.
Informujemy również, że powyższe uprawnienia w zakresie wywiązywania się z prawnego obowiązku, którem u podlega Administrator, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim wypadku, skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe.

8) Z uwagi na ustawowy obowiązek ciążący na Administratorze, przebywanie na terenie monitorowanym, spowoduje pozyskanie obrazu przez Administratora . Na obszarze przetwarzania znajdują się oznaczeni ewskazujące, że „ OBIEKT JEST MONITOROWANY ”. System monitoringu wizyjnego umożliwia bezpośrednipodgląd ze wszystkich kamer zainstalowanych na terenie „Etos Zdrowie Rejestracja obrazu następuje z kamer obejmujących teren wewnętrzny - rejestracja

9) Rejestrowane dane nie po dlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) Dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Rejestracja