Lodaer Img

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa:

 1. zasady korzystania ze sklepu internetowego,
 2.  
 3. zasady uiszczania płatności za usługi lub produkty nabywane w sklepie internetowym,
 4. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy nabycia Usług lub Towarów,
 5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Definicje
 1. www.przychodniaetos.pl
 2. Usługa – porada lekarska lub fizjoterapeutyczna lub świadczenie zdrowotne sprzedawane przez sklep internetowy;
 3. Towar – karta podarunkowa lub pakiet sprzedawane przez sklep internetowy
 4. Karta podarunkowa – karta na określoną kwotę dostępna dla Użytkownika do wykorzystania w określonym czasie, w określonym miejscu sprzedawana przez sklep internetowy;
 5.  
 6. Rezerwacja – zarezerwowanie wybranego przez Użytkownika terminu i miejsca świadczenia usługi;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli nabycia przez Klienta Usługi lub Towaru w Sklepie Internetowym wyrażone przez umieszczenie Usługi lub Towaru w Koszyku i przejście do „kupuję i płacę”;
 8. Dostawca usług płatniczych – podmiot zewnętrzny w stosunku do Przychodni Rehabilitacyjnej i Specjalistycznej Etos – Zdrowie pośredniczący przy realizacji płatności;
 9. Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta potwierdzająca, że zamówiona usługa może zostać zrealizowana a towar dostarczony;
 10. „Etos” Centrum Edukacji i Doradztwa w Służbie Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 209) przy ul. Muranowskiej 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000215031, NIP: 952-00-02-091, REGON: 010675037. Jest podmiotem zapewniającym wykonanie Usługi oraz podmiotem zarządzającym Sklepem. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: biuro@przychodniaetos.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 451 055 999. Jest także właścicielem podmiotu leczniczego o nazwie Przychodnia Rehabilitacyjna i Specjalistyczna Etos – Zdrowie. 11) Przychodnia Rehabilitacyjna i Specjalistyczna Etos – Zdrowie z siedzibą w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 1 wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej nr 000000023175 prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego (dalej Przychodnia). 

12) Reklamacja – wystąpienie skierowane do Przychodni Specjalistycznej i Rehabilitacyjnej Etos – Zdrowie Sp. z o.o. przez Użytkownika w trybie postępowania reklamacyjnego, w którym Użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia, w szczególności dotyczące korzystania z funkcjonalności Sklepu; 13) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, korzystająca ze Sklepu; 14) Osoba uprawniona – osoba fizyczna zarówno pełnoletnia jak i małoletnia, na rzecz której zawierana jest Umowa na usługę lub Towar oraz na rzecz której będzie świadczona Usługa.

III. Warunki świadczenia usług

1) „Etos” Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia Sp. z o.o. umożliwia korzystanie ze sklepu drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2) Ze Sklepu mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy zaakceptują niniejszy Regulamin oraz zapoznają się z Polityką Prywatności. 3) Dokonując zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 4) Korzystanie ze Sklepu nie wymaga rejestracji ani logowania a rezerwacja z zawarciem Umowy na usługę oraz wypełnienie Formularza i zawarcie Umowy dokonywana jest jednorazowo. 5) Użytkownik w każdym momencie może zakończyć korzystanie ze sklepu poprzez opuszczenie strony internetowej, na której znajduje się sklep.

   1. Składanie zamówień, dokonywanie rezerwacji i płatność

 1. Klient może składać Zamówienia na Usługi oraz Towary przez 7 (siedem) dni w tygodniu, całą dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Usługę lub Towar będące przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji.
 3.  
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe, w tym numeru telefonu i adresu e-mail oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu a następnie klika przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. W celu wykonania płatności online, Użytkownik zostanie przekierowany do strony Dostawcy Usług Płatniczych, na której znajduje się bramka płatnicza.
 6.  
 7. Przychodnia może wstrzymać się od wykonania umowy w przypadku, gdy jest ono niemożliwe lub wiąże się z nim ryzyko poniesienia przez Przychodnię szkody, w następstwie podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia lub braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail.
 8.  
 9. Przychodnia może również anulować Zamówienie, jeśli nieprawidłowość jest nieusuwalna albo nie zostanie usunięta w odpowiednim terminie. Jeśli Przychodnia rozwiąże umowę albo umowa ta jest nieważna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Klient otrzyma zwrot wpłaconej ceny. Zwrot wpłaconej ceny jest równoznaczny z oświadczeniem Przychodni o rozwiązaniu umowy lub oświadczeniem o uchyleniu się od skutków złożenia Potwierdzenia Zakupu.
 10. Zamówienia i Usługi będą realizowane wyłącznie na terenie Polski.

V. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

1) Datą zawarcia umowy jest data otrzymania Potwierdzenia Zakupu przez Klienta.

 

 

4) Karta podarunkowa i pakiet muszą zostać zrealizowane w ciągu roku od dnia dokonania zakupu. Po tym terminie karta podarunkowa oraz pakiet tracą ważność a opłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

  się z Przychodnią w celu umówienia terminu realizacji usługi.

biuro@przychodniaetos.pl. Konsument ponosi koszty zwrotu karty podarunkowej.

7) Przychodnia zwraca wpłaconą kwotę w ciągu 21 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

8) W przypadku rozpoczęcia realizacji usług w ramach zakupionego pakietu lub karty podarunkowej podjęcie decyzji o rezygnacji z dalszego korzystania z usług jest traktowane jako zrealizowanie całości zamówienia i wywiązanie się Przychodni z zawartej Umowy. Klientowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty.

VI. Dane osobowe

1) Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym, przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych „Etos” Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Muranowskiej 1, 00-209 Warszawa.

2) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupu Towarów i Usług.

VII. Reklamacje

1) Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać pocztą elektroniczną na adres: .

2) Reklamacje dotyczące zakupionych towarów i usług rozpatrywane są w ciągu 14 dni w przypadku Towarów oraz 30 dni roboczych w przypadku Usług medycznych liczonych od daty wpływu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

3) W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi lub zakupem Towaru Klient na wezwanie Przychodnię dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Przychodnię wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, do relacji pomiędzy Przychodnią a Użytkownikiem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Umowy na Usługi i Towary zawarte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według Regulaminu obowiązującego w momencie zawierania umowy.
 3. Usługi nabywane w sklepie internetowym nie mogą być odsprzedawane czy odstępowane osobie trzeciej bez zgody Sprzedawcy.
 4. Nabyte Usługi i Towary nie podlegają zamianie na inne Usługi lub Towary.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024 r.

Umów się na wizytę

Wybierz datę i godzinę

Twoje rezerwacje

{service_name}
{reservation_date}, {reservation_time}

Location

{location_name}

Clients

{reservation_capacity}

Employee

{employee_name}

Cena

{reservation_price}
Brak rezerwacji.

Suma: 0

Twoje dane

Wypełnij pola wymagane (*)

Your Order

Payment Method

Making a reservation...

,